Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w naszych szkoleniach

Szkolenia  Misja i cele  Nasza oferta  Prowadzący  E-learning  Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych, zdalnych oraz online organizowanych przez ONLINE GROUP JANUSZ WALA, z siedzibą w Krakowie.
 2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie:

Regulamin oznacza niniejszy regulamin;

Organizator oznacza ONLINE GROUP JANUSZ WALA, z siedzibą w Krakowie
przy ul. Bronowickiej 23/10, 30-084 Kraków, numer telefonu kontaktowego 602440019, adres
e-mail: szkolenia@onlinegroup.pl;

Usługa Szkoleniowa lub Doradcza oznacza organizowane przez Organizatora Szkolenie/Doradztwo stacjonarne, online lub zdalne, którego dotyczy Rejestracja; więcej informacji o Szkoleniach/Doradztwach jest dostępne na stronie internetowej https://onlinegroup.pl/kursy/;

Uczestnik osoba fizyczna zarejestrowana do udziału w Szkoleniu;

Rejestracja proces zgłaszania Uczestnika do udziału Usłudze Szkoleniowej lub Doradczej;

Kupujący osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji;

 1. ONLINE GROUP JANUSZ WALA organizuje Usługi szkoleniowe lub doradcze dla uczestników indywidualnych i instytucjonalnych na zasadach komercyjnych oraz współfinansowane
  ze środków publicznych i unijnych.
 2. Rejestracja uczestnictwa w Usłudze Szkoleniowej lub Doradczej jest równoznaczna
  z akceptacją warunków Regulaminu.
 3. Regulamin jest ważny bezterminowo, a Organizator ma prawo wprowadzić w nim zmiany
  w każdej chwili.
 4. Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do punktów
  i liter w tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje inny paragraf.

§ 2 Rejestracja i zawarcie umowy

 1. Rejestracja następuje poprzez rozmowę telefoniczną i przesłanie formularza online
  lub formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub zapis poprzez Bazę Usług Rozwojowych. Przesłany formularz stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 2. Jeżeli Rejestracji dokonuje inna osoba niż Uczestnik, Kupujący ponosi odpowiedzialność
  za prawdziwość przekazywanych informacji.
 3. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora formularza online/formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zapisu poprzez Bazę Usług Rozwojowych przez Kupującego.
 4. Do 7 dni przed szkoleniem Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Usłudze. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Usłudze powinna być dokonana w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora.

§ 3 Opłaty za Usługi Szkoleniowe lub Doradcze

 1. Koszty Usługi ustalane są na podstawie długości trwania Usługi, zakresu materiału oraz specyfikację danej Usługi. Firmy korzystające z Usług mają możliwość wyboru gotowych pakietów
  lub dostosowania ich do indywidualnych oczekiwań Kupującego, zależnie od potrzeb godzinowych bądź tematycznych.
 2. ONLINE GROUP JANUSZ WALA prowadzi Usługi odpłatne na zasadach komercyjnych oraz częściowo odpłatne – współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
 3. W przypadku Szkoleń/Doradztw prowadzonych w trybie stacjonarnym, opłata za udział nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika na miejsce, ewentualnego zakwaterowania, wyżywienia ani żadnych innych kosztów.

§ 4 Organizacja Usług

 1. ONLINE GROUP JANUSZ WALA organizuje Usługi:
  1. Otwarte – zapis jest dostępny dla wszystkich potencjalnych zainteresowanych osób, zakres i data są ustalane z góry przez Organizatora;
  2. Zamknięte – tworzone specjalnie na potrzeby zamawiających Usługę;
 2. Usługi realizowane w ramach dofinansowań z funduszy europejskich realizowane są na podstawie obowiązujących dokumentów, które szczegółowo regulują zasady realizacji Usług.
 3. Szkolenia i Doradztwa podzielone są na moduły tematyczne.
 4. Przerwy ustala się w zależności od długości zajęć, w uzasadnionych przypadkach ustalane są również indywidualnie. Przy ustalaniu harmonogramów zajęć brane są pod uwagę predyspozycje czasowe Kupujących.
 5. Usługi stacjonarne realizowane są we wskazanym przez Organizatora miejscu lub w siedzibie firmy zgłaszającej się na Usługę, pod warunkiem, że spełnia ona wymogi Organizatora:
  1. Powierzchnia pomieszczenia jest odpowiednia do liczebności grupy oraz umożliwia dostęp do światła dziennego i oświetlenia sztucznego;
  2. Możliwy jest dostęp do Internetu, urządzeń biurowych, przyborów piśmienniczych
   i papieru;
  3. Dostępne jest zaplecze sanitarne;
  4. Pomieszczenie pozwala na prowadzenie Usług w warunkach komfortowych, w tym m.in. zapewniona zostaje komfortowa temperatura powietrza, brak czynników zakłócających
   z zewnątrz (np. hałas), pomieszczenie jest utrzymane w czystości;
  5. Wyposażenie pomieszczenia pozwala na aranżację przestrzeni odpowiednią do specyfiki prowadzonej Usługi;
 6. W przypadku Usług prowadzonych w formie zdalnej, Organizator prowadzi je zgodnie
  z odpowiednimi wytycznymi technicznymi i organizacyjnymi, a Kupujący są wcześniej powiadomieni o odpowiednich wymaganiach sprzętowych, umożliwiających komfortowe korzystanie z Usługi. W przypadku Usług zdalnych dofinansowywanych Organizator dodatkowo stosuje się do wytycznych i zalecanych standardów świadczenia usług zdalnych Administratora Bazy Usług Rozwojowych.
 7. W sytuacjach losowych Organizator ma prawo – po uzgodnieniu z Uczestnikami Usługi – zmienić osobę prowadzącą lub miejsce wykonywania Usługi. W przypadku odwołania Usługi Organizator zapewnia możliwość zrealizowania wcześniej ustalonej ilości godzin usługi w innym terminie uzgodnionym z Uczestnikami.
 8. Uczestnik jest zobowiązany do każdorazowego potwierdzania własnym podpisem obecności
  na Usłudze. W przypadku zajęć prowadzonych w formie zdalnej, za dopuszczalną formę potwierdzenia obecności uznaje się maile przesłane przez Uczestnika w każdy dzień Usługi.
 9. Usługi są nadzorowane przez opiekuna merytorycznego. Odpowiada on za merytoryczny poziom usług oraz współtworzy ich program.
 10. W celu realizacji Usług otwartych Organizator przeprowadza:
  1. Identyfikację potrzeb potencjalnych uczestników;
  2. Przygotowanie oferty Usługi (zakres usługi, cele i efekty, określenie grupy docelowej, dobór kadry szkolącej, termin i metoda realizacji, które pozwolą na bezproblemowe przyswojenie wiedzy);
  3. Rekrutację;
  4. Ocenę stanu wiedzy uczestników przed rozpoczęciem Usługi Szkoleniowej;
  5. Realizację Usługi;
  6. Podsumowanie i ewaluację po Usłudze;
 11. W celu realizacji Usług zamkniętych Organizator przeprowadza:
  1. Analizę potrzeb zleceniodawcy;
  2. Przygotowanie oferty Usługi (zakres dostosowany do szczegółowego wykazu potrzeb zleceniodawcy, cele i efekty, dobór kadry szkolącej, termin i metoda realizacji, które pozwolą na bezproblemowe przyswojenie wiedzy);
  3. Określenie wyjściowego poziomu kompetencji Uczestników;
  4. Realizację Usługi;
  5. Podsumowanie i ewaluację po Usłudze;
 12. Uczestnik Usługi, w trakcie jak i po Usłudze w ramach pracy własnej, może skorzystać
  z konsultacji telefonicznych lub mailowych z prowadzącym szkolenie i/lub opiekunem merytorycznym.
 13. ONLINE GROUP JANUSZ WALA zapewnia uczestnikom co najmniej jedną formę wsparcia
  w utrwalaniu efektów uczenia się min.:

  1. rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończonej Usłudze;
  2. możliwość kierowania do opiekuna merytorycznego pytań dotyczących tematyki Usługi
   w przeciągu 3 tygodni od zakończenia usługi;
 14. Potwierdzeniem udziału w Usłudze jest zaświadczenie wydawane przez ONLINE GROUP.

§ 5 Reklamacje

 1. Uczestnik szkolenia ma prawo złożyć reklamację jeżeli:
  1. Szkolenie/doradztwo nie zostało przeprowadzone
  2. Zostało przeprowadzone w sposób nienależyty, to znaczy niezgodnie z harmonogramem szkolenia lub z zapisami tego regulaminu.
 2. Zasady składania reklamacji:
  1. reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy szkolenia@onlinegroup.pl, w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia;
  2. reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 14 dni od daty ich otrzymania;
  3. reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), tytuł (kod) i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie;
  4. powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia losowe niezależne od organizatora;
  5. reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których ONLINE GROUP JANUSZ WALA ma roszczenia finansowe;
 3. W przypadku uznania reklamacji częściowo lub w całości, Organizator zaproponuje rekompensatę w formie powtórzenia szkolenia w innym terminie lub w przypadku doradztwa – dodatkowej formy wsparcia w postaci rozmowy z szkoleniowcem lub mentorem.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6 Prawa autorskie i ochrona danych

 1. Usługi, programy Usług, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są ww. materiały.
 3. Uczestnikowi Usługi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Prowadzący wyrazi taką zgodę.
 4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z roku 1997, nr 133, poz. 883), Uczestnik usługi wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji szkolenia.

Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez ONLINE GROUP JANUSZ WALA, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

Porozmawiajmy o rozwiązaniu dla Ciebie.

Reklama w internecie Kraków – nasze doświadczenie

ikona-adwords
300
Kampanii AdWords
ikona-klienci
500
Klientów
ikona-slowa
500
Słów w top 5
ikona
1000
Opublikowanych
artykułów

Firmy, które nam zaufały.

Opinie klientów.

Nasz zaufany parter biznesowy w zakresie SEO (pozycjonowania stron www) oraz kampanii AdWords (linki sponsorowane, remarketing). Pomocna firma, która nie tylko wykona dobrze usługę, ale również doradzi i pomoże w optymalizacji kampanii reklamowych. Świetna relacja biznesowa oparta na partnerstwie i uczciwości. Ceny przyjazne i dostosowane do potrzeb klienta.

Marta Zięba

Gigantyczna wiedza i mega doświadczenie. Zdecydowanie mogę polecić korzystanie z usług Online Group. Ja przychodzę na stałe :)

Krzysztof Rokoszak

Od ponad 4 lat współpracujemy z firmą Online Group i dzięki jej pracy jesteśmy widoczni w internecie :) dzięki usłudze pozycjonowania od wielu lat nasza firma zajmuje najwyższe lub wysokie pozycje w wyszukiwarkach internetowych. Polecam rzetelność, solidność a przede wszystkim rezultaty pracy firmy Online-Group !!

Krzysztof Zając

Pozycjonowanie i reklama w internecie na najwyższym poziomie. Dzięki działaniom firmy Online Group, mamy kilka zapytań ofertowych tygodniowo więcej.

Maciej Cekiera

Agencja Reklamowa Online Group wypozycjonowała stronę mojej firmy bardzo wysoko. Współpraca z nimi zawsze odbywa się w przyjaznej atmosferze, a czas realizacji zadań jest ekspresowy. Serdecznie polecam!

Sylwia Mostowy

Firma Online Group Janusz Wala jest naszym partnerem w usługach marketingowych w zakresie tworzenia kreacji Uczelni w Internecie. Z pełnym zaufaniem rekomendujemy ta firmę, jako fachową i zaangażowaną w swoich działaniach.

Kanclerz Barbara Piwowarska

To prawdziwi profesjonaliści w swojej branży. Od kilku lat powierzamy im nasz wizerunek w Internecie, gdyż spośród wielu firm funkcjonujących na rynku wyróżniają się fachowym doradztwem, szybkością reakcji na nasze potrzeby oraz dużą elastycznością współpracy

Ahmed Mafid

Z pełnym zaufaniem powierzylismy dbałość o nasz wizerunek internetowy firmie OnlineGroup i nigdy się nie zawiedliśmy, dlatego też chętnie rekomendujemy ich innym zainteresowanym.

Ewa Lutomska

Polecam współpracę z Online Group wszystkim, którym zależy na osiągnięciu ponadprzeciętnych wyników w rozsądnej cenie i krótkim czasie

Zbigniew Galon

Z Panem Januszem Walą współpracujemy od Stycznia 2012 r w zakresie reklamy internetowej czyli prowadzenia kampanii linków sponsorowanych, obsługi google maps oraz remarketingu i doradztwa w zakresie reklamy internetowej. Pan Janusz jest osobą otwartą na sugestie, zawsze można liczyć również na fachowe doradztwo dotyczące strategii reklamowej.

Leszek Latawiec

Wizerunek w Internecie jest dla nas bardzo istotny, dlatego cieszymy się, że jego kreowanie spoczywa w rękach fachowców. Na każdym etapie współpracy możemy liczyć na fachowe porady oraz profesjonalne podejście do naszych celów marketingowych. Doceniamy także dobry kontakt z pracownikami firmy oraz ich zawsze szybka reakcję na proponowane zmiany.

Maciej Ornatowski